Kontakt Zboží
Hodnocení: (355) 100%
Nadšenci: 321
Aktivita: aktivní
Prodáno: 7438
Registrace: 17.10.2014
Město: Ostrava
Stát: ČR

Novinky

689351
11.1.2018 Výprodej tromlovaných placiček, sleva 25%-60%-až nákupní ceny! Jaspis, labradorit, křišťál, sodalit, obsidián, avanturín a další krasavci :)
https://www.fler.cz/zbozi...

Vítejte!

Najdete u mne především minerály, které jsou vhodné do nejrůznějších šperků. Neustále rozšiřuji sortiment a téměř denně přidávám nové zboží. Kromě toho u mne najdete nejrůznější korálky, komponenty, návlekový materiál a mnoho dalšího. Přání a spokojenost zákazníka jsou pro mne na prvním místě, a tak se snažím plnit všechno možné i nemožné, co Vás jen napadá – pokud u mne nenajdete vše, co zrovna potřebujete, neváhejte mi napsat do zprávy. Využijte možnost průběžné REZERVACE po dobu až jednoho měsíce.

Balíčky odesílám Českou poštou nebo přes Fler dopravu ve formě bublinkové obálky nebo v krabičce, záleží na množství objednaného zboží - snažím se dělat maximum pro to, abych balíčky odeslala druhý pracovní den od připsání platby, pro urgentní odeslání v den objednávky stačí zaslat interní poštou doklad o zaplacení. Běžná cena poštovného a balného v rámci ČR je 46 korun a na Slovensko 100 korun. Zákazníci ze Slovenska u mne mohou nakupovat přes účet pro platby v Euro bez poplatků.

AKCE POŠTOVNÉ ZDARMA!!! K zásilkám v hodnotě nad 650 kč je poštovné Česká pošta zdarma!! (platí pro tuzemské zákazníky)

Vždy mě potěší vidět krásné šperky, které vznikají z kamínků u mne pořízených.

Z dílničky ModeLine

V nabídce najdete také ručně vyráběný dřevěný materiál - polotovary k výrobě přívěsků, náušnic a jiných šperků, především pro ty, kdo nemají možnost vyřezávat na vlastní lupínkové pile, anebo kteří se nechtějí spoléhat na kvalitu dřevěných polotovarů z velkovýroby. Pokud máte vlastní představu, ráda zhotovím dřevěné výřezy na zakázku. K dispozici mám třešňové, bukové, jasanové, javorové nebo dubové dřevo.

Na fleru mě najdete také pod profilem Dřevěná bižuterie Letokruh a AteliérSamorost.

TOPlist 

 

Způsob dopravy
Česká pošta
Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti vewi materiál, identifikační číslo: 00780111, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.fler.cz/vewi-material.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím potvrzeno.

2. Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bankovním převodem

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající.

5. Odpovědnost za vady, Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny https://www.fler.cz/vewi-material.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

8. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo obyčejně či doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9. Záverečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Partyzánská 891, Rožnov pod Radhoštěm, 75661, telefon 774377838.

Komentáře

 • 9570839cerna kosice | 19.01.17 | 21:13

  Evi, přeji dobrou noc a děkuji za srdíčkovou nadílku.Kometka

 • 8932736cerna kosice | 11.07.16 | 22:29

  Přeji dobrou noc a děkuji za srdíčko.Pod stanem

 • 8885100babi original | 26.06.16 | 21:23

  Překlepla jsem seŠklebí se smíchy - Děkuji!

 • 8885090babi original | 26.06.16 | 21:22

  Dějuji za návštěvu Úsměv

 • 8176716U Beránků | 26.12.15 | 12:12

  Vánoce jsem nestihla... tak ze srdce přeji PF2016 PraseŠtěstí

 • 8053781reimari | 19.11.15 | 19:02
  Moc děkuji
 • 8053543meggi661 | 19.11.15 | 18:26
  Děkuji
 • 8030206navoko | 13.11.15 | 21:14
 • 8026134MBSvatební | 12.11.15 | 20:53
 • 8025295navoko | 12.11.15 | 18:03
  Děkuji
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím