Kontakt Zboží
Hodnocení: (100) 100%
Nadšenci: 666
Aktivita: aktivní
Prodáno: 230
Registrace: 15.10.2013
Město: Levice
Stát: Slovensko

Novinky

Žádné aktuální informace.

Ak by som si mala znova vybrať, vybrala by som si to isté..moja práca ma hlboko napĺňa.
Pod značkou , ktorá je zároveň mojim menom ponúkam zlaté a strieborné šperky, hlavne snubné prstene a obrúčky.

Obchodní podmínky

Objednávka svadobných obrúčok, snubných prsteňov  a šperkov na zákazku zo zlata a striebra. Podmienky v pripade objednávky na zákazku.

Pre platnosť objednávky musí kupujúci správne vyplniť údaje v objednávkovom formulári a osobné údaje. Tovar si kupujúci môže objednať na internetovom obchode 24 hodín denne.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a zaplatením zálohy 200.- Eur pri zlatých a dohodnutej zálohe pri strieborných šperkoch zo strany kupujúceho na číslo účtu,pokiaľ si to charakter tovaru vyžaduje ,predovšetkým pri výrobe a úprave tovaru podľa osobitných požiadaviek  zákazníka.

Za záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považuje potvrdenie objednávky, v ktorom je uvedená presná cena objednaného tovaru, náklady na doručenie a potvrdenie termínu jeho vyhotovenia a dodania, na základe zvolených požiadaviek v odoslanej objednávke kupujúcim.

Tovar ponúkaný na internetovom obchode je vyrábaný na základe špecifickej objednávky kupujúceho. Výroba objednaného tovaru sa začne po zaplatení zálohy. Predávajúci oznámi kupujúcemu obdržanie zálohy a začatie výroby tovaru.Číslo účtu je uvedené v objednávke.

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zakaznik svojím nákupom súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, predovšetkým prostredníctvom siete internet. Zákazník svojím nákupom súhlasí so znením týchto obchodných podmienok

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a tiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba , ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Po prijatí tovaru vrátime zákazníkovi plnenie za tovar do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.V zmysle § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy,predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa,alebo tovaru,ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. 

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

 

Pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak,odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12,bod 5,písmeno c zb.zák. č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a podľa §642 zb.zák.č.40/1964 Občianskeho zákonníka,v ktorých sa uvádza

(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotebiteľa.

 

§ 642

(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 

 

 

 

Predávajúcemu vzniká nárok na storno poplatok,ktorý záhŕňa okrem zaplatenej zálohy aj výrobné náklady,ktoré vznikli predávajúcemu do doby zrušenia zmluvy,ak presahujú zaplatenú zálohu kupujúcim.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade, ak:

 • ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný;
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,
 • ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

5. Platobné podmienky

bankový prevod

6. Storno objednávky

Zákazník má právo stornovať svoju objednávku do 12 hodín od momentu jej vytvorenia.

7. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky,pri tovare ktorý je skladom.V prípade tovaru na objednávku je dodacia doba vždy riadne uvedená.

8. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránke sú bez poštovného. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Top nominace

Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.

Komentáře

 • 12125408lauermannova | 05.12.19 | 10:53

  Děkujů moc za ❤️ a přeju klidný adventKometka,Sylvi

 • 12123405DeniskaF | 04.12.19 | 10:44

  děkuji za srdíčka Stydlivý úsměvTulipán

 • 12005530tomas60 | 01.10.19 | 21:25

  Stydlivý úsměvtaké moc děkuji, ráda jsem zavítala po časeÚsměvPusa

 • 11852576memoree | 02.07.19 | 11:48

  Děkuji moc za návštěvu, Srdce i milá slova! Zamilovaný pohled

 • 11850212memoree | 01.07.19 | 09:54

  Dobrý den, zrovna jsem vás objevila a máte naprosto nádherné kousky!!! Miluju tě!

 • 11848143blueprint | 29.06.19 | 23:44

  Děkuji, Sylvinko, moc si toho vážím ... Miluju tě!

 • 11745449tomas60 | 03.05.19 | 10:33

  Stydlivý úsměvmoc děkujiKočka posílá polibekZamilovaná kočka...náušničky jsou krásné, mám zlato rádaSrdce

 • 11739355lauermannova | 30.04.19 | 10:30

  Děkujů moc za ❤️ a přeju krásný denSvítíčko sluní

 • 11739319nikitushka | 30.04.19 | 10:09

  Aj ja ďakujem Valentýnka Prajem krásny deň Svítíčko sluníVětevSlunečniceŠtěstíKytice

 • 11636156OBALárna | 12.03.19 | 10:04

  Děkujeme také :-), máte moc krásné šperky, něžné a zasněné ... mějte se moc hezky a tvořte, tvořte, tvořte ...!! :-) Svítíčko sluní

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím