Kontakt Zboží
Hodnocení: (805) 100%
Nadšenci: 745
Aktivita: aktivní
Prodáno: 37328
Registrace: 16.4.2013
Město: Praha - Nebušice
Stát: ČR

Novinky

872536
27.3.2020 Vloženy nové výřezy na jarní a velikonoční tvoření :-)


 

Protože moje prsty nevydrží chvíli v klidu a stále mi zůstává nějaký materiál, rozhodla jsem se vytvořit si profil k prodeji toho, co zbývá a také spousty nového k Vašemu tvoření.

Pokud zrovna neobjevíte vše co potřebujete nebo Vámi požadované množství, neváhejte mě kontaktovat vnitřní poštou a pokusíme se něco vymyslet :-)))

Těším se na Vás

Ivana

 

P.S.: můžete se také podívat na můj blog Drobné maličkosti, kde najdete novinky z Fleru a tipy na výlety ☺☺☺

 

Při posílání zboží na Slovensko (účet u Fio banky) se Vám ukazuje "nulové" poštovné. To je upraveno až podle celkové váhy zásilky, potom Vám písnu jeho částku a teprve po Vašem odsouhlasení potvrdím objednávku :-)

Děkuji za pochopení, Ivana

 

 

 

Fler banner: https://www.fler.cz/user/222654


 

Způsob dopravy
Zboží posílám podle Vašeho výběru doporučeně, Balík do ruky nebo Balík na poštu - vše Českou poštou, zabalené dle druhu a množství do bublinkaté obálky nebo krabice :-))) Pokud nakupujete větší množství materiálu, jsem občas nucena navýšit poštovné, ale určitě Vás na to upozorním vnitřní poštou. Při společném nákupu z obou mých profilů, platíte jedno poštovné :-)))
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (podmínky prodeje) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím:

Ivana Hošková, K Šedivce 480, 164 00 Praha – Nebušice, IČ: 01416367

a kupujícím.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nákupu v internetovém obchodě http://https://www.fler.cz/ssaaxx-material . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

1.1.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. uzavření kupní smlouvy

2.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 1. cena zboží a Platební podmínky

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (číslo účtu bude kupujícímu sděleno při potvrzení objednávky).

3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

4.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

4.2.     Kupující má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3.      V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.4.      Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5.      V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. přeprava a dodání zboží

5.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.4.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 1. odpovědnost za vady, Záruka

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení

8.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z prodeje zboží a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.3.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 1. záverečná ustanovení

9.1.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

V Praze dne 1.1.2014      

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12142475Pavča007 | 16.12.19 | 16:02

  Ahoj, zaplatila jsem zboží v neděli. Dnes je poslední předvánoční týden. Můžu počítat s dodáním tento týden?

  Dnes je 16.12.

  S pozdravem pavlína hrubá ?

 • 12101084agáta k. | 21.11.19 | 12:59

  Moc díky za pěkné hodnoceníAhoj!K.

 • 11958849vama | 05.09.19 | 12:27

  Uzasna rychlost! Obdivuhodne!!! Moc dekuji dekuji za zboží!!!!

 • 11832056L.V.-přáníčka | 19.06.19 | 15:58

  Máte užitečný obchůdek, může se hodit Zamilovaný pohledPalec nahoru

 • 11832054L.V.-přáníčka | 19.06.19 | 15:55

  Děkuji za milou návštěvuStydlivý úsměvKrásný denAhoj!

 • 11830407Titmouse | 18.06.19 | 18:14

  Zamilovaný pohledDěkuji za moc milou návštěvu a přeji krásný podvečer.Zamilovaný pohled

 • 11830402Přáníčka od Libušky | 18.06.19 | 18:05

  Děkuji za srdíčkaÚsměvÚsměv

 • 11790601wilde | 26.05.19 | 11:00

  Děkuji za milou návštěvu a přeji pěkné májové dny. ÚsměvKytice

 • 11773300Jitara | 16.05.19 | 20:17

  Děkuji za milou návštěvu a přeji hezký večer Srdce

 • 11752104pavlabobo | 06.05.19 | 12:26

  Děkuji za návštěvu Tulipán

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím