Kontakt Zboží
Hodnocení: (191) 100%
Nadšenci: 665
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1316
Registrace: 16.10.2015
Město: Klatovy
Stát: ČR

Novinky

830982
16.9.2019 SALSA - vyprodané mýdlo Salsa opět v prodeji, pouze omezené množství tak neváhejte :)
https://www.fler.cz/zbozi...

Mýdla a kosmetické výrobky vyrábím ve zkolaudované provozovně splňující všechna přísná hygienická kritéria a jsou certifikovány dle nařízení EU o kosmetických přípravcích.

 

Pokud si přejete, ráda Vám zašlu objednaná mýdla bez obalu - pouze v papírovém sáčku. Podporuji ZERO WASTE. Napište mi :)

MýdLenka při práci

 

 

 

Sklizeň levandule....

 

Mýdlárna dokořán .... zvídaví zákazníci na návštěvě.....

 

Mýdlárna dokořán....

Top nominace Domácí lázně s Pleťovým sérem Neroli

Moje zboží na titulce

 

 

 

 

Vítám Vás u MýdLenky.

Nějak jsem se chvíli nehlídala a dům je plný mýdla….. 

 

Východ slunce .... nádhera.....

S láskou vyrábím přírodní mýdla s bylinkami, bylinnými oleji ….

 

Pro výrobu používám pouze čisté přírodní ingredience. Mýdlo vyrábím tradiční metodou za studena v malých dávkách. 

 

Moje mýdla jsou bez umělých konzervantů, barviv a vůní. Neobsahují syntetické detergenty nebo parabeny, ropné deriváty, ….

Použité ingredience jsou od prověřených dodavatelů – rostlinné oleje a másla (některé v  bio kvalitě), esenciální oleje z rostlin, bio oves, med. 

Macerace bylin

Je-li použit palmový olej, pochází pouze z trvale udržitelných plantáží.

Všechna mýdla vyrábím s láskou v malých sériích a proto se jednotlivé dávky mohou vzhledově lišit. Mýdla jsou krájena a balena ručně.

 

 

 

Vegan friendly – s výjimkou medu, hedvábí a kozího mléka v některých mýdlech

Testováno pouze na lidech :)

 

Mýdla zasílám dárkově zabalená

Na vyžádání bez obalu, podporuji ZERO WASTE.

 

 

 

Jsem členkou klubu Zvířata v nesnázích            tlapka

 

 

 

U nás na vsi......

Východ slunce .... nádhera .....

 

 

Krájení mýdla

Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 1 / 5
Bezpečnostní list
v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Datum vystavení: 2019.08.02
Datum revize: -
Verze: 1
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikace látky/směsi
Obchodní označení: Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres
Chemický název: není
Identifikační číslo: na obale
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Mýdlo na praní
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Jméno: Lenka Sojková
IČO: 72218533
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace při ohrožení života a zdraví v ČR:
Toxikologické informační centrum v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2, (24 hr/day), tel.: +420 224 919 293, +420 224
915 402 (non stop medical service), +420 224 914 575, tis@mbox.cesnet.cz
Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630
ODDÍL 2: Identifikace Nebezpečnosti
2.1. Klasifikace směsi
Nerizikový výrobek - detergent podle nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.
Informace o zvláštních nebezpečích pro člověka a životní prostředí: Nejsou žádná zvláštní rizika. Upozorňujeme na
informace uvedené v tomto bezpečnostním listu.
2.2. Klasifikace značení
2.2.1 Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění:
Piktogramy nebezpečnosti: žádné
Signální slovo: žádné
Údaje o nebezpečnosti: žádné
2.2.2 Označování podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP :
Směs nepodléhá klasifikaci podle legislativy ES.
Přestože tato látka / produkt nepodléhá klasifikaci a povinnému značení, doporučujeme dodržovat obvyklé bezpečnostní
postupy při práci s chemikáliemi.
2.3. Další rizika:
2.3.1 Fyzikálně-chemické nežádoucí účinky při aplikaci látky / přípravku: -
2.3.2 Informace týkající se zdraví: -
2.3.3 Informace týkající se životního prostředí:
Zabraňte uvolnění přípravku do půdy nebo podzemní vody.
2.3.4 Rizika spojená s nevhodným použitím látky / přípravku:
Při aplikaci předepsaným způsobem nejsou známy žádné nežádoucí účinky.
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 2 / 5
ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách
3.1. Složky přípravku: Směs níže uvedených látek.
Ingredients (INCI)
CAS No.
Koncentracel %
(w/w) Symbol Věty*
Aqua 7732-18-5 15 – 25 - -
Cocos nucifera Oil
8001-31-8 60 – 70 - -
Sodium Hydroxide 1310-73-2 5 – 15
Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1
H290, H314;
P260,
P280,
P303+P361+P
353,
P305+P351+P
338,
P310.
Illite 12173-60 -3 1 – 5 - -
Citric Acid 77-92-9 /
5949-29-1 1 – 5
Eye Irrit. 2
H319; P280,
P305+P351+P
338
* Plné znění uvedených R-vět a S-vět a H-vět je uvedeno v kapitole 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny:
Dodržujte obecná hygienická pravidla v průběhu práce. Vyhněte se kontaktu výrobku s očima. Při zasažení očí
vypláchnout studenou vodou.
4.2 Při vdechování:
-
4.3 Kontakt s pokožkou:
Pokud se vyskytne vyrážka nebo podráždění, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
4.4 Po požití:
Vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařskou péči.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Příslušné hasicí přístroje:
-
5.2 Nevhodné hasicí přístroje:
-
5.3 Zvláštní riziko:
-
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
-
ODDÍL 6: Opatření pro náhodné uvolnění
6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob:
Není požadováno.
6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:
Je-li to možné, zabraňte úniku do odpadních vod, do půdy a do povrchové nebo podzemní vody.
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 3 / 5
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Zacházení:
Pracujte v souladu s návodem k použití uvedeným na štítku/etiketě/v příbalovém letáku. Přípravek není určen k jídlu.
7.2 Skladování:
Uchovávejte v suchu a při pokojové teplotě (od + 5 ° C do 25 ° C). Skladujte odděleně od potravin.
7.3 Použití:
Určeno pro prací a čistící procesy.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky
8.1 Limitní hodnoty expozice:
-
8.2 Omezení expozice:
Během použití nepijte, nejezte a nekuřte. Vyhněte se očnímu kontaktu.
8.2.1 Omezení expozice osoby:
Ochrana dýchacích cest: Není nutná.
Ochrana očí: Zabraňte kontaktu s očima.
Ochrana rukou: Není nutná.
8.2.2 Omezení expozice životního prostředí:
Dle možností zabraňte uvolnění přípravku do odpadních vod, povrchových nebo podzemních vod.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Všeobecné údaje:
Stav při 20 °C: tuhá látka
Barva: bílá - smetanová
Vůně: jemná mýdlová
9.2 Důležité informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
Typ: tuhá látka
Bod tání: data nejsou k dispozici
pH (při 20 °C): data nejsou k dispozici
Bod tuhnutí: data nejsou k dispozici
Bod varu: data nejsou k dispozici
Bod vzplanutí: data nejsou k dispozici
Hořlavost: data nejsou k dispozici
Horní mez výbušnosti: data nejsou k dispozici
Dolní mez výbušnosti: data nejsou k dispozici
Oxidační vlastnosti: údaje nejsou k dispozici
Tlak páry (při 20 °C): data neudána
Hustota (při 20 °C): data neudána
Rozpustnost ve vodě: data neudána
Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: data neudána
9.3 Jiné údaje:
žádné
ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita
Přípravek je stabilní.
10.1 Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat: -
10.2 Materiály, kterým je třeba se vyvarovat : -
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu : -
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 4 / 5
ODDÍL 11: Toxikologické informace
LD50, orálně (krysa): data nejsou k dispozici
LD50, dermální (potkan): data nejsou k dispozici
LD50, inhalace (krysa): data nejsou k dispozici
Dráždivost pro kůži: data nejsou k dispozici
Dráždivost očí: data nejsou k dispozici
Respirační expozice: data nejsou k dispozici.
Požití expozice: data nejsou k dispozici.
Senzibilizace: data nejsou k dispozici.
Narkotika: data nejsou k dispozici.
Karcinogenní účinky: data nejsou k dispozici.
Mutagenní účinky: data nejsou k dispozici.
Toxicita pro reprodukci: data nejsou k dispozici
Subchronická-chronická toxicita: data nejsou k dispozici.
Jiné údaje: Žádné.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Ekotoxicita:
Akutní toxicita: data nejsou k dispozici.
Toxicita pro půdní organismy: data nejsou k dispozici.
12.2 Mobilita: data nejsou k dispozici.
12.3 Perzistence a rozložitelnost: data neudána.
12.4 Bioakumulační potenciál: data neudána.
12.5 Výsledky hodnocení PBT: data nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepříznivé účinky: ne
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody likvidace látky:
Zabraňte úniku přípravku do odpadních vod a povrchových vod. Při přípravě likvidace postupujte v souladu s aktuálně
platným zněním zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
13.2 Metody odstraňování kontaminovaných obalů:
Nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla pro likvidaci odpadu. Při přípravě likvidace postupujte v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy a nařízeními.
ODDÍL 14: Informace o přepravě
14.1. UN číslo: Není regulováno
14.2. Správný název OSN pro zásilku: Není regulováno
14.3. Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu : Není regulováno
14.4. Obalová skupina: Nevztahuje se
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje se
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Není regulováno
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: Není regulováno
ODDÍL 15: Informace o právních předpisech
15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy / právní předpisy specifické pro látku nebo směs:
Klasifikace a označení: Výrobek byl klasifikován a označen podle detergent podle nařízení Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.
Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění příslušné prováděcí předpisy a
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 5 / 5
nařízení.
Právní předpisy, které se vztahují na směs: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí, ve znění pozdějších předpisů.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti bylo klasifikováno podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších
předpisů a příslušných prováděcích předpisů a nařízení.
ODDÍL 16: Další informace
16.1. Seznam H-vět a P-vět pro složky směsi (odstavec 3.1 + odst. 15.1 bezpečnostního listu)
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P260 - Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páru/ aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
P301 + P310 - Při požití: Okamžitě volejte toxikologické středisko nebo lékaře.
p302 + p352 - V případě kůže: Umyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P303+P361+P353 - Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/ osprchujte.
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
16.2. Pravidla školení:
Použijte tento bezpečnostní list pro školení.
Bezpečnostní list obsahuje údaje, které odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem, jsou v souladu s
platnými právními předpisy a jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního
prostředí.

Způsob dopravy
Výrobky zasílám Českou poštou pečlivě zabalená v bublinkové fólii. K přírodě se snažím být f(l)ér a proto obaly pokud možno recykluji. Poštovné dle ceníku České pošty + balné. Cena poštovného bude zaslána při potvrzení objednávky. Možnost osobního předání v Klatovech.
Obchodní podmínky

Jsem povinna své zákazníky informovat o obchodních podmínkách. Tak tady  a tady http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ jsou.

Zboží odesílám obratem,  max. do 4 pracovních dnů po připsání peněz na můj účet.

Komentáře

 • 12028317Titmouse | 14.10.19 | 10:34

  Velký úsměvLeničko, opatruj se...!Zamilovaný pohled

 • 12026456Titmouse | 13.10.19 | 10:40

  Zamilovaný pohledLeničko, letím kolem a pípám krásnou neděli!PusaLáska

 • 11950000Alaric | 31.08.19 | 21:51

  KvětSvítíčko sluní Moc děkuji za srdíčkovou návštěvu a přeji krásné dny! Krásný denSvítíčko sluníŠtěstí

 • 11944487za babku | 28.08.19 | 11:45

  moooc děkuji Velký úsměv

 • 11941286A-MA-BE-L | 26.08.19 | 14:07

  Leničko moc děkuji, mávámVelký úsměvMiluju tě!Miluju tě!Ahoj!Květ

 • 11941246iva korčáková | 26.08.19 | 13:49

  Mávám, Leni, moc ti díky za milou gratulkuStydlivý úsměvVětevPusa a přeji krásný denVětevSvítíčko sluní

 • 11936322babizna61 | 23.08.19 | 09:32

  Zdravím a moc děkuju za spoustu srdíček, udělala mi radost

  TanečniceŠtěstíMiluju tě!ŠtěstíTanečnice

 • 11934773Renata Buršíková | 22.08.19 | 11:18

  Leni, děkuji radostně a přeji ti chvilky šťastné PusaZamilovaný pohledAhoj!

 • 11932610tonaka1 | 21.08.19 | 07:03

  Děkuji za srdíčko, přeji pěkný den.Miluju tě!Krásný den

 • 11932586pavel truhlik | 21.08.19 | 06:33

  Děkuji za Vaši náštěvu a přeji Vám, ať se v obchůdku daří.

  Pavel Svítíčko sluníSvítíčko sluní

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím