Kontakt Zboží
Hodnocení: (61) 100%
Nadšenci: 369
Aktivita: aktivní
Prodáno: 325
Registrace: 18.12.2012
Město: Tábor 5
Stát: ČR
Krásný den všem! 3 měsíce budu mimo ČR, takže po tu dobu bude v obchodě dostupné jen digitální zboží. Děkuji za pochopení.

Novinky

830398
13.9.2019 Krásný den všem! 3 měsíce budu mimo ČR, takže po tu dobu bude v obchodě dostupné jen digitální zboží. Děkuji za pochopení.

...

...

Způsob dopravy
Grafické motivy v digitální (netištěné) podobě zasílám vnitřní poštou, emailem nebo prostřednictvím odkazu na stažení online. | Ostatní zboží zasílám doporučeně Českou poštou. | Podrobné informace najdete na záložce Zasílání zboží a v Obchodních podmínkách.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

• 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě prodejce La Petite Bohémienne (www.fler.cz/lapetitebohemienne) na Fler.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu "LaPetiteBohemienne") a kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

• 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího.

2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.

2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke stornování objednávky.

2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím (viz odstavec 7).

2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Autorská práva (copyright) na kupujícího nepřechází.

2.11 Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické podobě, k dispozici je k vytištění u objednávky. Na vyžádání je možné fakturu zaslat jako přílohu zprávy vnitřní pošty ve formátu PDF nebo přiložit vytištěnou kopii ke zboží do balíčku.

• 3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) a Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

3.1 Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel, nikoliv jako Podnikatelský subjekt. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14-denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, záručního listu apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení vraceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 14 dnů. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu Fleru.

3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu (viz odstavec 7).

3.4 Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

• 4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku neprodleně, ve výjimečných případech nejpozději do 72 hodin. Dále má povinnost po připsání platby za objednané zboží na účet prodávajícího odeslat objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při potvrzení objednávky u každého jednotlivého zboží. Dodací lhůta zboží se počítá ode dne přijetí platby prodávajícím do dne předání zboží přepravci. Účetní doklad (faktura či paragon) slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud zboží vyžaduje návod, pak tento bude zaslán v českém jazyce buď elektronicky po odeslání zboží prodávajícím na uvedenou dodací adresu, nebo přiložený ke zboží.

4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží) a nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

• 5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

• 6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku

6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou dle charakteru a velikosti zboží jako doporučená zásilka, doporučený balík, cenné psaní nebo cenný balík.

6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce.

6.1.3 Zboží je možné po předchozí písemné dohodě vyzvednout osobně v Táboře. V takovém případě zákazník při objednávání připíše do poznámky "Osobní odběr".

6.1.4: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

6.2 Dodací podmínky pro Slovenskou republiku

6.2.1 Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.

6.2.2 Poštovné se řídí podle platného ceníku České pošty.

6.2.3 Platba musí v takovém případě proběhnout převodem na bankovní účet prodávajícího (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky).

6.2.4 Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů.

• 7. Zboží na zakázku

7.1 Zadání zboží na zakázku

7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat vnitřní poštou Fleru.

7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2 Průběh objednání zboží na zakázku

7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3 Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

7.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část zálohy.

7.3 Vyhotovení zboží na zakázku

7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku

7.4.1 U zboží na zakázku lze k zaplacení využít pouze bankovní převod či platbu v hotovosti při osobním odběru. Na dobírku není zboží zasíláno.

7.4.2 Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku

7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

• 8. Reklamační řád

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.

8.1 Záruční doba

8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.

8.2 Způsob reklamace

8.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky vnitřní poštou Fleru, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Poté musí reklamovaný výrobek zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).

8.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k prodejci hradí kupující. Náklady ke kupujícímu jsou hrazeny z prostředků prodejce. Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte ve 14-denní lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku.

8.3 Provedení reklamace

8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

8.3.4 UPOZORNĚNÍ: Barevnost zboží se může lišit v závislosti na použitém typu a kalibraci monitoru. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktu není relevantním důvodem pro podání reklamace.

• 9. Ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám, jakož nebudou použity k marketingovým účelům.

• 10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (www.fler.cz/lapetitebohemienne) v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 2. 2016.

Komentáře

 • 11657106U Pihulky | 21.03.19 | 07:23

  Jarní ranní překvapení. Raduji se moc a děkuji BalónekNěco na zub

 • 11639054UZuzky | 13.03.19 | 12:55

  Gratuluji k samolepce v topu, sluší jí to Větev

 • 11627303MOMAKAZU | 08.03.19 | 10:57

  Děkuji, mějte se sluníčkově Pusa

 • 11262341U klatovské panenky | 24.09.18 | 20:10

  Není zač,přeji ať se daří.Svítíčko sluní

 • 11258368U Pihulky | 23.09.18 | 08:41

  Děkujiii. Krásnou neděli přeji ;0)

 • 11200966UZuzky | 26.08.18 | 19:42

  Gratuluji k topu s krásným obrázkem Květ

 • 11080318ondřejkah880 | 29.06.18 | 21:42

  Moc krásná práce Potlesk a velmi děkuji Úsměv

 • 11075316Říše pohádek | 27.06.18 | 20:36

  TulipánMrkáček

 • 11041565Milli Janatková | 13.06.18 | 19:54

  Také moc děkuji Kytice

 • 11006983Titmouse | 29.05.18 | 20:21

  Velký úsměvDěkuji a přeji příjemný večer.Zamilovaný pohled

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím