Kontakt Zboží
Hodnocení: (70) 100%
Nadšenci: 574
Aktivita: aktivní
Prodáno: 206
Registrace: 3.8.2009
Město: Praha 9
Stát: ČR

Novinky

854174
23.12.2019 Okamžitý dárek: https://www.fler.cz/zbozi...
Dárkový poukaz v pdf Vám dojde do hodiny od zaplacení přes platební bránu.

Po Střední škole uměleckých řemesel (obor Malba) jsem vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně, obor zaměřený spíš konceptuálně a poměrně vzdálený designu a módě - Intermedia - ačkoliv estetika zde hrála důležitou roli.  V průběhu předchozích deseti let jsem byla aktivní na poli současného umění - pět let jsem vedla malou galerii v Brně, vystavovala jsem v Čechách i v zahraničí, v roce 2004 jsem byla finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého. Postupně ale ve mě sílila potřeba vytvářet něco, co by mohlo být běžnou součástí každodenního života, tedy spíše užité umění. Zařídila jsem si doma malou dílnu - pidi laboratoř a od té doby jsem šťastný Myšpulín. Celé prázdniny (jinak učím) jsem přemýšlela a zkoušela, jak přimět stříbro a zlato pružit, až se mi podařilo vyrobit stříbrnou a zlatou sponku. Funkční šperk. Tedy šperk, jenž má kromě svých hlavních relativních "funkcí" - zkrášlení a sociální diferenciace,  také jednu zcela prostou, fyzicky konkrétní. Dalším mým pokusem se šťastným koncem je řezání a leštění perel. Je to velmi zdlouhavá, trpělivost vyžadující práce, ale rozříznutá a vyleštěná perla má v řezu krásné "letokruhy", každá trochu jiné. A nakonec občas, pro radost z manuální práce, vyrábím z klasických skleněných korálků postavičky, které by mohly účinkovat v animovaném filmu. V nějakém, který ještě nebyl natočen, ale mohl by být (kdybych se k tomu konečně odhodlala). 

Jsem registrovaný "Zlatník - klenotník" na Puncovním úřadě pod výrobní značkou JK a všechny mé šperky z drahých kovů jsou řádně puncované dle puncovního zákona.

Na veškeré šperky dávám dvouletou záruku (doloženou záručním listem) a v případě objednávky nad 600kč přikládám také leštící ubrousek od firmy Hagerty nebo Record, dle typu šperku. Veškeré zboží je také možné do 14 dnů od obdržení bez udání důvodů vrátit a bude Vám vrácena jeho cena včetně poštovného.

Odkaz na v současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží: http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx

puncovni_znacky

Způsob dopravy
doprava českou poštou, zboží balím do krabičky vlastní výroby a bublinkové fólie.
Obchodní podmínky
 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky prodejce Kalin (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemné povinnosti a práva prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Internetový obchod prodávající provozuje na webové stránce s adresou https://www.fler.cz/kalin  (dále jen „e-shop“). 
  2. (Kontaktní údaje budou, v souladu s pravidly Fleru, zobrazeny kupujícímu po provedení objednávky)
 1. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. V případě, že v kupní smlouvě budou sjednána ujednání odchylná od obchodních podmínek, mají tato ujednání před obchodními podmínkami přednost.
 4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami v celém jejich rozsahu seznámil a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky změnit. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

 1. uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. V e-shopu prodávající zveřejňuje nabídku zboží, a to s uvedením cen zboží bez DPH (prodávající není plátcem DPH) a všech poplatků. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu a balné. Nabídka zboží je pouze informativní a nezakládá povinnost prodávajícího k tomuto zboží uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které jsou platné pouze pro doručování zboží na území České republiky.
  4. Výběrem zboží z nabídky e-shopu a jeho objednáním prostřednictvím objednávkového formuláře kupující prodávajícímu podává návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména identifikační údaje kupujícího, označení objednávaného zboží s uvedením jeho ceny a zvolený způsob dodání s uvedením nákladů dodání zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující prodávajícímu odešle povelem „objednat“ v e-shopu.
  5. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Před provedením potvrzením objednávky je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k potvrzení správnosti či k upřesnění odeslané objednávky.
  6. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnického právo ke zboží. Kupujícímu vzniká uzavřením kupní smlouvy povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží.
  7. Vlastnické právo ke zboží kupující nabude okamžikem úhrady kupní ceny za zboží.

 

 1. Kupní cena zboží a platební podmínky
  1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na jeho účet (jenž bude zobrazen po provedení objednávky)
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. Vpřípadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Doprava a převzetí zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Způsoby a ceny dopravy jsou následující:
 • osobní vyzvednutí v provozovně prodávajícího (kontaktní údaje budou, v souladu s pravidly Fleru,  zobrazeny po provedení objednávky) je zdarma.
 • Česká pošta (základní poštovné ČR: 79 Kč do 4 kg) – balné je zahrnuto v ceně dopravy (součástí cenné obálky), při vyšší váze bude poštovné doúčtováno dle platného tarifu České pošty.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupitbez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem, který kupující zvolil. Nezvolil-li kupující způsob vrácení kupní ceny, bude vrácena tak, jak byla kupujícím prodávajícímu uhrazena. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Reklamace
  1. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávajícího je rukodělné výroby a každý kus je jedinečný. Nejedná se o sériové produkty strojové výroby.  Vadu zboží proto nelze spatřovat v odlišnosti jednotlivých kusů výrobku stejného typu.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, a to s výhradou bodu 7.1 těchto obchodních podmínek;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho prodejny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  4. Náklady spojené s reklamací zboží nese v plné výši kupující.

 

 1. Osobní údaje
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Ostatní ustanovení
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  7. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s kupní smlouvou je ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce (adresa internetové stránky České obchodní inspekce je www.coi.cz).

Kupující a prodávající se případné spory vzniklé z kupní smlouvy pokusí vyřešit smírně. Prodávající zašle odpověď na stížnost kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, a to na elektronickou adresu kupujícího. Pokud k dohodě na smírném řešení nedojde, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nebo jí pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Řízení o takovém návrhu kupujícího blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 25. 1. 2016.

 

 

Odstoupení od smlouvy:

s prodávajícím: Kalin

Kontaktní údaje: (Kontaktní údaje budou, v souladu s pravidly Fleru, zobrazeny kupujícímu po provedení objednávky)

Údaje o kupujícím a vráceném zboží

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

Telefon:

 

Číslo objednávky (uvedeno v potvrzení objednávky a ve faktuře):

 

Zboží, od jehož koupě odstupuji:

Důvod odstoupení od kupní smlouvy:

 

 Kupní cena má být vrácena (zaškrtnutím vyberte zvolenou možnost):

 • Bankovním převodem na účet č.:

(uveďte číslo bankovního účtu) ___________________________

Svým podpisem stvrzuji, že odstupuji od koupě výše uvedeného zboží a žádám o vrácení kupní ceny tohoto zboží zvoleným způsobem. Jsem si vědom/a, že odstoupení od kupní smlouvy se řídí obchodními podmínkami prodávajícího dostupnými na https://www.fler.cz/kalin. Vrácení či výměna zboží je možná pouze v případě, že zboží je nepoškozené a v původním stavu .V_________________dne_______________Podpis kupujícího: _____________________ 

Formulář vytiskněte a zašlete spolu s vráceným zbožím na níže uvedenou adresu provozovny prodávajícího. Na této provozovně můžete také zboží vrátit osobně:

(Kontaktní údaje budou, v souladu s pravidly Fleru, zobrazeny kupujícímu po provedení objednávky)

 

Komentáře

 • 11953204alrepi | 02.09.19 | 14:16

  Ďakujem, krásny deň :))ÚsměvStydlivý úsměvZamilovaný pohled

 • 11568825buldozer | 12.02.19 | 14:56

  S dovolením jsem si vypůjčila název jednoho vašeho výrobku do názvu nominace, snad se nezlobíte, ale přišel mi jako nejpřiléhavější SvaťoušekTulipán

 • 11473151VauVau | 03.01.19 | 12:28

  Palec nahoruAhoj!

 • 11463104iva korčáková | 29.12.18 | 07:48

  Palec nahoruFrajer

 • 11461495Milli Janatková | 28.12.18 | 07:46

  Palec nahoruÚsměv

 • 11458993Milli Janatková | 26.12.18 | 10:29

  Pěkné. Vítám Vás v nominaci "S nadějí do nového". Pěkné svátky Vánoční stromek

 • 11225254LopLop | 06.09.18 | 22:20

  Krásné kousky Úsměv

 • 11224982nesu | 06.09.18 | 20:30

  Úžasný obchod..

 • 10088048Evei | 01.07.17 | 07:50

  Moc děkuji za přízeň a srdíčka a přeji krásný prázdninový víkend. KvětSvítíčko sluníKvět

 • 10068275elegantnidekorace | 23.06.17 | 23:41

  Krásné. Štěstí

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím