Kontakt Zboží
Hodnocení: (15) 100%
Nadšenci: 45
Aktivita: aktivní
Prodáno: 62
Registrace: 19.7.2018
Město: Ivančice
Stát: ČR

Novinky

879496
29.4.2020 Mám velmi šikovnou dceru. Baví ji různé výtvarné techniky, hlavně grafika, kresba, malba. Rozhodla jsem se rozšířit nabídku o dílka z jejího ateliéru. Najdete je v kategorii "Renemi art".

Baví mě tvořit :-)

Nejraději pracuji s textilem, pletu, háčkuju, šiju.

Největší radost mám z toho, když se mi podaří zhodnotit kousek látky nebo vlny, která se jevila jako nepotřebná.

Mám také radost z toho, když můj výrobek plní funkci estetickou, ale i praktickou.

Z toho důvodu teď nejraději háčkuji košíky z textilních proužků (ale zvládnu to i z juty :-) ). Fungují jako dekorace, ale i jako zásobníky na drobné předměty. Plní funkci organizérů do koupelny, do předsíně, na plenky a podobně.

Z košíků lze vytvořit dárkovou sadu - originální a přitom praktický dárek pro každou ženu.

Proto sem dávám odkaz na jednu šikovnou paní, která šije praktické hygienické a kosmetické drobnosti. Jsme schopny Vám poskládat dáreček na míru. Vyberte košík a "náplň", krásně zabalíme a odešleme :-).

https://www.fler.cz/dawki

A příklad:

https://www.fler.cz/zbozi/luxusni-darkova-sada-pro-zeny-11105952

 

 

Mám velmi šikovnou dceru. Baví ji různé výtvarné techniky, hlavně grafika, kresba, malba. Rozhodla jsem se rozšířit nabídku o dílka z jejího ateliéru. Najdete je v kategorii "Renemi art". 

 

 

 

 

Způsob dopravy
Optimální doprava dle prodejce. Zásilkovna, PPL...Pokud budete chtít zboží zaslat Českou poštou, upravím poštovné dle aktuálního ceníku.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY prodejce "Kaivo"
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz/shop/kaivo. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí platnými zněními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím „Kaivo“ (dále jen „prodávající“) a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu „Fler“ (dále jen „obchod“).
 
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
2.3. Pro objednání zboží kupující vyplní a odešle objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 
2 / 5
2.4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí emailem, a to na adresu uvedené v objednávce (akceptace objednávky). Tímto vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím,
 
2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.
 
 
3. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
3.1. Cenu zboží a zároveň náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „kupní cena“) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze převodem na účet prodávajícího. 
 
3.2. Náklady spojené s dodáním zboží budou uvedeny u prezentace zboží ve webovém rozhraní obchodu. Při volbě zaslání zboží kupujícím formou obyčejného psaní prodávající neodpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu balení. 
 
3.3. Úhrada kupní ceny je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
 
 
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy u dodávky zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího.
 
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.4.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14. dnů od převzetí zboží. 
 
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14. dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného zboží prodávajícím.  
 
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
3 / 5
4.6. Pokud nebude kupní cena uhrazena do 14. pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy dle čl. 3.3. těchto obchodních podmínek, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.
 
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
5.1. Kupujícímu bude doručováno zboží prostřednictvím České pošty.
 
5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
 
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. 
 
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V okamžiku, kdy zboží převzal, odpovídá prodávající kupujícímu, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo má takové vlastnosti, které prodávající popsal, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů vztahujících se k tomuto zboží.
 
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 
6.4. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 
6.5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
4 / 5
 
 
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 e) občanského zákoníku.
 
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU
 
8.1. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) v aktuálním znění a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění.
 
8.2. Kupující poskytuje tyto své osobní údaje: titul, jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, IČO, DIČO, email, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), z důvodu splnění jednotlivých bodů smlouvy, jejíž je smluvní stranou, a pro zajištění úkonů nutných před uzavřením smlouvy.  
 
8.3. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu a archivovány v zákonné lhůtě po realizaci kupní smlouvy. Poté budou neodkladně skartovány. V případě, že nebude kupní smlouva realizována nebo bude od kupní smlouvy odstoupeno, provede prodávající neprodleně výmaz osobních údajů kupujícího.
 
8.4. Prodávající odpovídá za zabezpečení osobních údajů kupujícího proti neoprávněnému zpřístupnění, náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, nebo pozměňování.  
 
8.5. Kupující má právo: 
 
8.5.1. požádat o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným prodávajícím 8.5.2. požádat o kopii těchto osobních údajů 8.5.3. požádat o opravu nepřesných osobních údajů 8.5.4. požádat o výmaz osobních údajů, zpracovávaných prodávajícím, pokud již pominul účel zpracování 8.5.5. vznést námitku proti zpracování např. v případě neoprávněného zpracování požádat o omezení zpracování svých osobních údajů 8.5.6. na přenositelnost svých osobních údajů  8.5.7. podat stížnost na zpracování svých osobních údajů u příslušného kontrolního orgánu 8.5.8. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů
5 / 5
 
8.6. Osobní údaje kupujícího budou poskytnuty těmto zpracovatelům: přepravce, účetní prodávajícího, v případě kontroly finanční úřad a další instituce, které jsou oprávněny provádět dozorovou činnost. 
 
 
Ivančice 30.8.2018

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12279868moonlight001 | 04.03.20 | 18:04

  ÚŽASNÉÉ - FANDÍM !!!PusaPotlesk

 • 12277016Adyhas | 03.03.20 | 13:21

  Děkuji za návštěvu :-)

 • 12185904Kamenacka | 14.01.20 | 16:21

  Bezkonkurenčně nejhezčí košíčky !

 • 12172031domini.cka19 | 06.01.20 | 15:26
  Dnes mi přišly nádherné pletené košíčky na pleny a kosmetiku pro naši budoucí princeznu?❤️ Moc děkuji, a doporučuji ?
 • 121595134Lili | 30.12.19 | 01:34

  Děkuji za milé srdíčkové zastavení a přeji hodně inspirace k novoročnímu tvoření. Ať se daří po celý nový rok 2020 PusaKometkaBum!Oslava!

 • 12141889Veselé šití | 16.12.19 | 08:28

  Velký úsměv

 • 12094166U Ludinky | 17.11.19 | 22:24

  Máte krásné košíčkyPalec nahoru. Zdravím a děkujiÚsměvAhoj!

 • 12046603umbrou | 23.10.19 | 18:39

  ÚsměvPalec nahoru

 • 12016031Jará-Míla | 07.10.19 | 15:38

  Mylo mně velkým potěšením ...

  Všechny dny hezké přeji ... Úsměv

 • 11773268U Maxe | 16.05.19 | 20:02

  Velký úsměvMiluju tě!

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím