Kontakt Zboží
Hodnocení: (86) 100%
Nadšenci: 245
Aktivita: aktivní
Prodáno: 201
Registrace: 23.9.2009
Město: Rakovník
Stát: ČR

Novinky

849596
1.12.2019 Pro panenky našich malých slečen jsem připravila novou sadu nábytku a vánoční dekoraci.

 

Vítám Vás v malém obchůdku, ve kterém naleznete drobnosti pro panenky , obaly na turistické deníky ale také větší  originální práce.

P.S. Pokud právě nejsou v nabídce adventní kalendáře, či jiné výrobky, které jsou již prodané, určitě se na některém  z těchto větších kousků pracuje  Mrkáček

 

 

Pokud se Vám něco zalíbí, neváhejte se zeptat, ráda odpovím.

 

K zasílání používám výhradně Českou poštu.

 

Skutečná barva výrobku se může odlišovat od barevné interpretace na vašem monitoru, což může být zaviněno jiným nastavením vyvážení barev zobrazovacího zařízení."

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Nakupující, můžete se zaregistrovat do tohoto klubu, prodávající tam pro Vás vkládají novinky.

Způsob dopravy
Pro zasílání výrobků využívám českou poštu,pokusím se stihnout termín odeslání do dvou dnů od obdržení platby na účet.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.2.2016

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce

Jitara(Jitka Tvrdá IČO 00724581) ŽL vydal MÚ Rakovník 1.8.2012

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem profilu Jitka Tvrdá a kupujícím.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy je zboží vystaveno za účelem prodeje. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Platba za zboží má být uhrazena do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky.Při nedodržení této podmínky může prodejce objednávku stornovat.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Zákazníkovi bude vystavena faktura,kterou obdrží společně s objednaným zbožím.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré osobní údaje,které poskytne kupující, budou použity jen v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou a prodávající je neposkytne třetí straně.

DORUČOVÁNÍ

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

Zboží vyráběné na zakázku

V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, kterou si může zobrazit pod objednávkou a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci .

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Dodací podmínky

Objednané zboží je kupujícím doručováno Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako balík. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny .

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

“Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz” 

V Hostokryjích dne 1.2.2016

 

Komentáře

 • 12285064lauermannova | 07.03.20 | 18:51

  Děkujů moc za ❤️ a přeju pohodovou neděliČaj

 • 12277900za babku | 03.03.20 | 18:52

  moooooc děkuji Úsměv

 • 12235973Martassek | 11.02.20 | 10:08

  Děkuji za milé zastaveníSrdceKvětTulipánMrkáček

 • 12192399Esus | 18.01.20 | 08:39

  Přeji Vám krásné sobotní ránoSvítíčko slunía moc děkujiSrdce.

 • 12188434StoneJane | 15.01.20 | 21:49

  Jitko, velké díky zaMiluju tě!

 • 12143322Zinag | 17.12.19 | 08:38

  Moc děkuji za srdíčko Velký úsměv. Přeji Vám krásné a pohodové dny Vánoční stromekVelký úsměv.

 • 12138618Kerbudová-keramika | 13.12.19 | 13:48

  Děkuji Velký úsměvVánoční stromekMašle

 • 12119613babizna61 | 02.12.19 | 09:28

  Zdravím, přeju pohodový advent a děkujuTanečniceŠtěstíMiluju tě!ŠtěstíTanečnice

 • 12116964bazik | 30.11.19 | 19:15

  Smaltíci Vám děkují za přízeň a přejí krásný čas adventní....

 • 12116737Konvalinka01 | 30.11.19 | 16:49

  MÚsměvKvětoc děkuji

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím