Kontakt Zboží
Hodnocení: (803) 100%
Nadšenci: 1951
Aktivita: aktivní
Prodáno: 2264
Registrace: 4.10.2011
Město: Praha
Stát: ČR

Novinky

837820
17.10.2019 Doplněné nové šály ;)

                                                              ♥ Alter & co.

..............................................................................................................

Dobrý skutek pro každý den ;)

 

 náš supervizor výroby na Brit ♥ dvakrát denně také nedá dopustit!

.......................................................................................................

K návštěvě vám též doporučujeme krásy nevšední a nevídané u emberiza :) 

 

AKCE: POŠTOVNÉ ZDARMA

Při nákupu 3 kusů zboží z naší nabídky dostanete poštovné zdarma - částka poštovného bude upravena-smazána při přijetí objednávky ;)

Pěkné dny přejeme. Alter  ♥

Způsob dopravy
Balíčky za Vámi posíláme po připsání platby za objednávku na náš účet, zodpovědně zabalené a bez zbytečného prodlení - víme, že se na ně těšíte :). Vaše objednávka se veze s dopravcem, kterého jste si vybrali a cestu balíčku můžete sledovat podle čísla zásilky. Pro podrobnější informace o doručování objednávek nás neváhejte kontaktovat.
Obchodní podmínky
 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup u prodejce „Alter-ego“ a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fler.cz/alter-ego-1 (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné, tedy včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

- bezhotovostně rychlým bankovním převodem

- bezhotovostně platební kartou

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, při nedodržení této podmínky může prodávající, bez předchozího upozornění kupujícímu, přistoupit ke stornování objednávky.

3.5. O platebních údajích k objednávce je zákazník informován elektronicky, na emailovou adresu, kterou uvedl při zadávání a odesílání objednávky.

3.6. V případě bezhotovostní platby, je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží na účet prodávajícího v českých korunách, společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a tento je kupujícímu dostupný ke stažení u objednávky v elektronické podobě; v papírové podobě je zasílán spolu s objednávkou pouze na výslovné vyžádání kupujícím a tento tak musí učinit /požádat/ ve zprávě k objednávce pro prodávajícího, která je odeslána spolu se závaznou objednávkou. Daňový doklad – faktura, slouží zároveň jako dodací a záruční list.

3.10.Prodejce „Alter-ego“ nepodléhá zákonu o elektronické evidenci tržeb.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Informaci o odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující prodávajícímu na adresu elektronické pošty prodávajícího „Alter-ego“, která je vedena u prodejního portálu „fler.cz“ k internetového obchodu https://www.fler.cz/alter-ego-1, tedy k účtu prodávajícího.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Vracené zboží musí být kompletní a bezvadné – nepoužité, bez známek opotřebení, schopné dalšího prodeje. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány:

5.5.1. Všechno objednané zboží je odesíláno dle jeho uvedené dostupnosti, bez zbytečného odkladu.  Dostupnost nabízeného zboží je uvedena vždy u každého zboží samostatně a je součástí objednávky. Zboží s dostupností „skladem“ znamená, že zboží je vyrobené a je možné jej zaslat po přijetí platby. Zboží s jinou uvedenou lhůtou dostupnosti, je považováno za zboží vyráběné na zakázku a uvedená dodací lhůta znamená čas nutný na výrobu zboží pro kupujícího, tato lhůta počíná běžet přijetím platby za objednávku na účet prodávajícího. Pokud je tedy uvedena dodací lhůta například 1 týden, znamená to, že zboží bude vyrobeno do jednoho týdne od obdržení peněz a poté zasláno kupujícímu.

 5.5.2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně sjednáno jinak, jsou jednotlivé objednávky kupujícímu vždy odesílány jako celek. Pokud je tedy v přijaté objednávce zboží s různou dobou dostupnosti, doba odeslání celé objednávky kupujícímu, se řídí dobou dostupnosti zboží s nejdelší uvedenou dobou dostupnosti.

5.5.3. V průběhu procesu objednávky má kupující možnost zvolit si z nabízených variant dopravy zboží, které pro danou objednávku přichází do úvahy. Zvolením možnosti přepravy k objednávce kupující prohlašuje, že je seznámen a souhlasí s pravidly a podmínkami pro přepravu zásilek zvoleného přepravce a že mu vyhovují.

 1. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

   6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

   6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího:

Způsob reklamace

6.6.1.Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího „Alter-ego“ na jeho elektronické adrese, která je vedena u prodejního portálu „fler.cz“ k internetového obchodu https://www.fler.cz/alter-ego-1, tedy k účtu prodávajícího a zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

6.6.2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 6.6.1). Zákazník si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

6.6.3. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

6.6.4. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného zboží buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

6.6.5. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

6.6.6. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

6.6.7. Barevnost zboží na fotografiích presentovaných na stránkách internetového obchodu prodávajícího, se může částečně odlišovat od reálné barevnosti předmětného zboží, a to v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů, používaných ke zobrazení nabídky internetového obchodu. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty prodávajícího „Alter-ego“, která je vedena u prodejního portálu „fler.cz“ k internetového obchodu https://www.fler.cz/alter-ego-1, tedy k účtu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou považovány z důvěrné, nebudou zveřejněny či jinak zneužity. Údaje kupujícího budou prodávajícím zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

9.Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem webového portálu „fler.cz“ v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího https://www.fler.cz/alter-ego-1

11.2. Odesláním elektronické objednávky, tedy uzavřením kupní smlouvy, kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, balného a kupujícím zvoleného způsobu dopravy, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující měl možnost se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jejich obsahem a přeje si jimi být vázán.

11.3. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

 

V Praze dne 23.2.2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odstoupení od kupní smlouvy - vzorový formulář:

 

Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené Vaší akceptací mé objednávky číslo ..................., ze dne.............................., učiněné prostřednictvím webového rozhraní on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.fler.cz/alter-ego-1, pro zboží:

......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ....................................................................................... Adresa kupujícího spotřebitele: .......................................................................................................

 

Případné zaplacené peněžité prostředky žádám vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: .............................................................../....................., s variabilním symbolem čísla objednávky.

 

 

V ...................................... dne ......................                                       ...............................................                       

                                                                                                                               Podpis spotřebitele *

 

 

* Podpis spotřebitele pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12042245RUSKOVI | 21.10.19 | 12:36

  Díky za milé navštíveníKvětKvětTulipán

 • 12033398tomas60 | 16.10.19 | 20:09

  Stydlivý úsměvtaké moc děkujiStydlivý úsměvPusa

 • 12032041MaGiC8 | 16.10.19 | 09:32

  Štěstí

 • 12030408dárky od nás pro vás | 15.10.19 | 13:28

  Děkuji za milou návštěvuSvítíčko sluní

 • 12027688svetlik22 | 13.10.19 | 21:48

  ...Děkuji...Stydlivý úsměvŠtěstí

 • 12026310Alaric | 13.10.19 | 09:17

  KvětSvítíčko sluní děkuji! Krásný denSvítíčko sluní

 • 12024576kotrmelka | 11.10.19 | 20:34

  děkujiÚsměv

 • 12019284U Zrzečky | 08.10.19 | 23:21

  Moc dekuji za srdíčko Úsměv

 • 12008048T A K I | 03.10.19 | 10:09

  Moc děkuji!Úsměv

 • 12003961lauermannova | 01.10.19 | 03:35

  Krásná titulka! GratulujůůůBalónek

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím